Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Partner4Office
společnosti PARTNER CZECH, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě www.partner4office.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2. Tyto VOP jsou platné od 27.2.2017

II. Definice pojmů

E-shop – internetový obchod na adrese www.partner4office.cz

Prodávající – obchodní společnost PARTNER CZECH, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24912, sídlem: Nádražní 41/5, 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 125904183, zastoupena jednateli Libuše Havlovicová, Ing. Eva Duchoslavová a Andrzej Glac. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.

Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel – osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.

Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III. Postup při uzavírání kupní smlouvy

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Kupující bere na vědomí, že prodávající prezentuje jím prodávané zboží rovněž v jím vydávaném katalogu, který však není nabídkou k uzavření smlouvy, ale toliko reklamním a marketingovým prostředkem - váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené ve zmíněném katalogu, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v kupní smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o něm.

3. Jakmile prodávající provede výběr zboží, včetně jeho barvy, velikosti a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „Do košíku“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „K pokladně“. Vybrané zboží, které bylo přeneseno do „košíku“, se zobrazuje též při kliknutí na odkaz „Nákupní košík“.

4. Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“. Pro realizaci objednávky se vyžaduje, aby se kupující registroval za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásil již do svého existujícího účtu. Registrační/přihlašovací formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „Registrace uživatele“. Registrace umožňuje kupujícímu mimo jiné prohlížet historii objednávek, aktuálního stavu zpracování objednávky a v návaznosti na vytvoření uživatelského účtu též zjednodušené provádění dalších objednávek (systém si automaticky zapamatuje údaje o kupujícím a doručovací údaje). Nákup je možno rovněž realizovat bez registrace kliknutím na „Odeslat objednávku“ za předpokladu, že jsou řádně vyplněny povinné údaje pro doručení.

5. V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.

6. Následně kupující vybere způsob dopravy zboží (čl. VI VOP) a platby za zboží (čl. V VOP).

7. Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.

8. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, které budou připojeny jako příloha k tomuto potvrzení.

9. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

10. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky).

11. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

12. Objednávka (mimo tohoto, že je možné ji učinit prostřednictvím e-shopu) může být prodávajícímu:

• zaslána poštou na adresu prodávajícího,
• učiněna telefonicky nebo faxem na bezplatnou linku uvedenou v katalogu nebo na telefonní číslo některého regionálního skladu prodávajícího, tak jak je uvedeno v katalogu nebo na internetových stránkách e-shopu,
• e-mailem na elektronickou adresu některého regionálního skladu, tak jak je uvedena v katalogu nebo na internetových stránkách e-shopu,

avšak objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit písemnou formou.

13. Podmínkou platnosti písemné, telefonické nebo elektronické objednávky je vyplnění (uvedení) veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

• Jméno a příjmení u fyzických osob včetně uvedení bydliště a místa podnikání, liší-li se od bydliště, obchodní firma kupujícího včetně uvedení sídla a dodací a fakturační adresy, liší-li se od sídla.


• IČ a DIČ kupujícího.
• Druh zboží a jeho množství s označením katalogového čísla.
• Dodací lhůtu pokud je odlišná od všeobecných obchodních podmínek.
• Bankovní spojení a číslo účtu kupujícího, pokud nakupuje na fakturu se splatností.

• Při l. objednávce kopii výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu, osvědčení o DIČ.
• Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
• Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec).

14. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího bodu tohoto článku, je považována za neúplnou. Prodávající v takovém případě vyzve kupujícího k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a (nebo) doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku se objednávka považuje za úplnou. Pokud kupující nedostatky v objednávce v přiměřené lhůtě neodstraní, bude prodávající tuto objednávku považovat za nedoručenou.
15. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, písemná, telefonická nebo elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

IV. Kupní cena

1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.

2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s planými právními předpisy.

4. Kupující berou na vědomí, že kupní ceny uvedené v propagačních materiálech prodávajícího jsou pouze orientační (katalog, prospekty, atd.), přičemž závaznou cenou zboží je cena uvedená v nabídce prodávajícího na internetových stránkách e-shopu.

V. Platební podmínky

1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých CZK.
2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží:
- dobírkou při převzetí zboží od kurýra,
- bezhotovostně předem na účet prodávajícího,
- ve splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím
- v hotovosti při osobním odběru.

3. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní způsob placení prostřednictvím služby PayU nebo PayPal, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na webové stránky poskytovatelů těchto služeb, prostřednictvím nichž provede platbu kupní ceny. Za účelem provedení platby kupní ceny s využitím systémů PayU nebo PayPal musí kupující disponovat platnou platební kartou, která umožňuje převod peněžních prostředků v rámci těchto systémů.

4. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

5. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude dodána s dodávkou zboží.

VI. Dodací podmínky

1. Zboží je prodávajícím dodáváno zejména na území České republiky.

2. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících dvou způsobů dodání zboží:
- dodání kurýrem na adresu uvedenou v objednávce;
- osobní odběr osobní odběr v prodejně na adrese sídla firmy

3. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do tří pracovních dnů, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu s využitím systémů PayU nebo PayPal, je zboží odesíláno do tří pracovních dnů, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.

4. V případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota nepřesáhne 1 500,- Kč bez DPH, činí dopravné a balné 119,- Kč bez DPH. Dopravné a balné nebude kupujícímu účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí objednávky nebo o její částečné plnění.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu prostřednictvím systému PayU nebo PayPal do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.


3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

2. Postup při odstoupení od smlouvy:
- Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.
- Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu jeho sídla, nebo předat zboží prodávajícímu na kterékoliv prodejně prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).

3. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci.

5. Kupující odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

IX. Práva z vadného plnění, záruka

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost.

8. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

9. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

10. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo je možné oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího.

11. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

X. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek.

2. Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu:
- jméno a příjmení (obchodní firma),
- adresa bydliště, sídla, místa podnikání,
- telefonní číslo,
- mailová adresa,
- doručovací adresa,
- bankovní spojení.

3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, velkoobchod/maloobchod – vytváření databází klientů (odběratelů), to vše v souvislosti s provozováním internetového obchodu.

4. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@partner4office.cz nebo písemně do sídla prodávajícího.

6. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: info@partner4office.cz nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou.

7. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci. Kupující může kdykoliv odmítnou zasílání obchodních sdělení dle předcházející věty buď kliknutím na odkaz uvedený v závěru jednotlivého obchodního sdělení, nebo sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@partner4office.cz

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. EET - Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kontaktujte nás

e-mail
partner@p4o.cz

Vyzvedněte si zboží přímo na
jedné z našich poboček!


Zobrazit pobočky >