Všeobecné obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY
4. MÍSTO PLNĚNÍ
5. CENA A PLATBA
6. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
8. REKLAMACE
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti všech společností skupiny Partner 4 Office® (PARTNER 4 OFFICE, a.s. ,PARTNER CZECH, s.r.o., EMADO, s.r.o., EMADO Pardubice, s.r.o., EMADO Hradec Králové, s.r.o., KOEXIMPO spol. s r.o. a TechDraw Office s.r.o.) (dále jen prodávající) a kupujícího při dodávkách kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, občerstvení a dalšího zboží prodávajícího. Tyto VOP jsou závazné pro všechny osoby a firmy, které vystaví prodávajícímu objednávku. Kupující učiněním objednávky akceptuje VOP pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě
stanoveno výslovně jinak. VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na internetových
stránkách prodávajícího (www.partner4office.cz). Prodávající je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit s tím,že aktuální znění VOP je platné a účinné dnem jeho zveřejnění na stránkách www.partner4office.cz.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené v katalogu vydávaném prodávajícím, na web. stránkách Partner 4 Office®, prospektech a jiných tiskovinách vydávaných či zajišťovaných prodávajícím jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá: 

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávka je právním jednáním, které učiní kupující s cílem obdržet od prodávajícího zboží vybrané z katalogu nebo z ostatních zdrojů, jak jsou uvedeny v čl. 2. vydávaných nebo zajištěných Partner 4 Office®. Podmínkou platnosti písemné, telefonické nebo elektronické objednávky je vyplnění nebo uvedení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě (při objednávce nad částku 20.000,- bez DPH) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. 

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neúčinnou. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, písemná, telefonická
nebo elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

 • Jméno a příjmení u fyzických osob včetně uvedení bydliště a místa podnikání, liší-li se od bydliště, obchodní firma kupujícího včetně uvedení sídla a dodací a fakturační adresy, liší-li se od sídla.
 • IČ a DIČ kupujícího.
 • Druh zboží a jeho množství s označením katalogového čísla, je-li.
 • Dodací lhůta pokud je odlišná od všeobecných obchodních podmínek.
 • Bankovní spojení a číslo účtu kupujícího, pokud nakupuje na fakturu se splatností.
 • Při první objednávce kopii výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu.
 • Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za kupujícího jednat, v případě právnických osob také otisk razítka kupujícího.
 • Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec). 

Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající v takovém případě vyzve kupujícího k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému upřesnění a doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících nebo doplňujících objednávku se objednávka považuje za úplnou. Pokud kupující nedostatky v objednávce v přiměřené lhůtě neodstraní, bude prodávající tuto objednávku považovat za nedoručenou.

Objednávka může být prodávajícímu:

 • Zaslána poštou na adresu prodávajícího.
 • Učiněna telefonicky nebo faxem na bezplatnou linku uvedenou v katalogu nebo na telefonní číslo některého regionálního skladu prodávajícího, tak jak je uvedeno v katalogu nebo na internetových stránkách www.partner4office.cz
 • E-mailem na elektronickou adresu některého regionálního skladu, tak jak je uvedena v katalogu nebo na internetových stránkách.
 • Prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách www.partner4office.cz.

Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit písemnou formou. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je prodávající povinen zkontrolovat, zda je objednané zboží skladem. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a projedná s ním možnost jiného plnění a termín tohoto plnění. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, písemná, telefonická nebo elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je dodací adresa uvedená kupujícím.

5. CENA A PLATBA

Kupní cena zboží je určena cenami uvedenými v aktuálním katalogu Partner 4 Office® a je buď v tištěné podobě, nebo uvedena na internetové adrese v e-shopu www.partner4office.cz, která je uváděna
jako platná.
U položek označených v tištěném katalogu ikonou doporučující ověření ceny telefonicky je uvedena cena informativní a jejich aktuální cenu si kupující může ověřit telefonicky u prodávajícího nebo na internetové
adrese www.partner4office.cz. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje prodávajícího spojené s balením zboží a jeho dopravou na místo stanovené kupujícím v rámci ČR jako místo plnění, s níže uvedenými
výjimkami.
V případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota nepřesáhne 1 900,- Kč bez DPH, činí dopravné a balné 119,- Kč bez DPH. Dopravné a balné nebude kupujícímu účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí
objednávky nebo o její částečné plnění, pokud tato objednávka jako celek přesáhne 1 900,- Kč bez DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů způsobených nárůstem cen surovin nebo změnou
směnných kurzů. Prodávající bude kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

Kupní cena je splatná v den určený fakturou. Není-li tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění). Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé
částky faktury na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení z hodnoty
řádně a včas nezaplacené částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Trvá-li prodlení se zaplacením celé kupní ceny déle než 30 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu.
Kupující a prodávající si v tomto případě navzájem vrátí vše, co dle kupní smlouvy získali. Vrácení zboží prodávajícímu místo úhrady je možné pouze po dohodě s prodávajícím na vlastní náklady a nebezpečí kupujícího.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem
dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží a to tím dnem, který nastane dříve.

6. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu na určenou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době uvedené na www stránkách prodávajícího.
2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, dodá prodávající objednané zboží nejpozději následující pracovní den od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny do 14:00 hodin, je-li doručena na adresu některého z regionálních skladů, jinak do dvou pracovních dnů po přijetí
objednávky.
3. Zboží, které je v katalogu označeno ikonou označující, že zboží nelze dodat do 24 hodin a nekatalogové zboží dodá prodávající ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. O tom je prodávající
povinen kupujícího vyrozumět.
4. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
5. Prodávající vystaví zákazníkovi daňový doklad - fakturu, kterou zákazníkovi předá při dodání zboží nebo po dodání zašle poštou. Faktura je zároveň dodacím listem.

Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
a) Označení a číslo faktury.
b) Název, sídlo, IČ, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu
v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
c) Bankovní spojení prodávajícího.
d) Datum splatnosti kupní ceny.
e) Datum uskutečnění zdanitelného plnění.
f) Popis dodaného zboží a jeho množství.
g) Číslo objednávky kupujícího.
h) Cenu bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
6. Prodávající po udělení písemného souhlasu kupujícím může zasílatdoklady elektronicky na dohodnuté adresy. Daňový doklad ve formátuPDF.

7. Kupující je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit prodávajícímu), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá ze zákonných náležitostí.
Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, prodávající vystaví kupujícímu fakturu novou. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, kromě případu, kdy vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí vrátit zboží, které omylem objednal, ale pouze za podmínky, že zboží je zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Právo vrátit zboží se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu kromě nábytku, židlí, potravin a položek, označených v katalogu ikonou značící, že zboží nelze dodat do 24 hodin. Právo na vrácení zboží dle předešlého odstavce však kupující nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

8. REKLAMACE

Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem, který je přístupný též na webových stránkách www.partner4office.cz, a který je též závazný pro kupujícího, což kupující stvrzuje zasláním objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy. Reklamační řád lze též v přiměřeném rozsahu, v odůvodněných případech měnit.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012, občanského zákoníku v účinném znění.

Platné od 1. 4. 2016.

Kontaktujte nás

e-mail
partner@p4o.cz

Vyzvedněte si zboží přímo na
jedné z našich poboček!


Zobrazit pobočky >